Usta Logo New
Українська Спільнота Транзакційного Аналізу

СТАТУТ

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Загальними зборами ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
“УКРАЇНСЬКА СПІЛЬНОТА ТРАНЗАКЦІЙНОГО АНАЛІЗУ”
Протокол № 3 від “26” травня 2020 року.

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
УКРАЇНСЬКА СПІЛЬНОТА ТРАНЗАКЦІЙНОГО АНАЛІЗУ

НОВА РЕДКЦІЯ
Ідентифікаційний код 43470293

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКРАЇНСЬКА СПІЛЬНОТА ТРАНЗАКЦІЙНОГО АНАЛІЗУ” (надалі Організація) – є добровільним громадським об’єднанням, яке створене згідно Закону України “Про громадські об’єднання”.

1.2. Організація здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її членів, гласності, добровільності та самоврядування.

1.3. Організація в своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України, а також цим Статутом.

1.4. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

1.5. Повне найменування Організації:

1.5.1. українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКРАЇНСЬКА СПІЛЬНОТА ТРАНЗАКЦІЙНОГО АНАЛІЗУ“.

1.6. Скорочене найменування Організації:

1.6.1. українською мовою – ГО “УСТА“.

1.7. Повна назва Організації:

1.7.1. англійською мовою – “UKRAINIAN SOCIETY OF TRANSACTIONAL ANALYSIS”;

1.7.2. російською мовою – “УКРАИНСКОЕ СООБЩЕСТВО ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА”.

1.8. Скорочена назва Організації:

1.8.1. англійською мовою – “USTA”;

1.8.2. російською мовою – “УCTA”.

1.8. Організація може використовувати свою назву на бланках, печатках, штампах, у символіці та атрибутиці.

1.9. Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.

1.10. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та рахунки у банківських установах. Організація може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.

1.11. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання свого найменування, в тому числі назви, викладеної іноземною мовою чи мовою національної меншини.

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Метою діяльності Організації є: Об’єднання спеціалістів, що практикують транзакційний аналіз (далі – ТА) та розвиток методу ТА в Україні.

2.2. Основними напрямами діяльності Організації, в установленому законом порядку та в межах наданої чинним законодавством компетенції, є:

2.2.1. розвиток прогресивних ідей, розробок, науково-теоретичних та науково-практичних підходів, наукових досліджень, стандартів, терапевтичних програм, навчальних програм підготовки спеціалістів у галузі консультування, психотерапії, організації, освіти у методі транзакційний аналіз;

2.2.2. сприяння організації та координації учбових курсів і програм у методі ТА;

2.2.3. сприяння організації і проведенню різноманітних конференцій, конгресів, фестивалів, сімейних таборів, семінарів та інших зустрічей присвячених ТА;

2.2.4. сприяння розвитку та удосконаленню якості психологічних та психотерапевтичних послуг в Україні;

2.2.5. розвиток професійної етики роботи фахівців у методі ТА;

2.2.6. забезпечення відповідності навчання, сертифікації та практики спеціалістів у методі ТА в Україні внутрішнім та міжнародним стандартам;

2.2.7. сприяння становленню спільноти спеціалістів у методі ТА та захист її прав та інтересів;

2.2.8. сприяння міжнародному співробітництву в галузі ТА;

2.2.9. сприяння виданню та розповсюдженню професійної та популярної літератури, методичних матеріалів, відео та аудіо у методі ТА;

2.2.10. сприяння розвитку та удосконаленню якості послуг у консультуванні, надання психологічних та психотерапевтичних послуг, освіти, орг. консультування;

2.2.11. вивчення і узагальнення передового досвіду у методі ТА та сприяння міжнародному співробітництву в напрямку надання послуг в цій сфері;

2.2.12. сприяння професійному удосконаленню фахівців ТА;

2.2.13. ініціювання та сприяння організації навчальних курсів з ТА;

2.2.14. запрошення фахівців і викладачів у методі ТА для проведення курсів, особистих семінарів, воркшопів, терапевтичних марафонів, лекцій та інших програм;

2.2.15. сприяння, організації і проведенню різноманітних програм, конференцій, конгресів, фестивалів, семінарів та зустрічей у напрямку ТА;

2.2.16. формування громадської думки щодо ТА, шляхом використання засобів масової інформації, лекційної пропаганди та іншими засобами, що не суперечать закону;

2.2.17. підтримання дослідницьких проектів у методі ТА;

2.2.18. розвиток відносин Організації з відповідними українськими і закордонними організаціями та асоціаціями;

2.2.19. прийняття участі у розробці правил, стандартів і вимог, що стосуються сфери консультування, психотерапії, надання психологічних послуг, освіти, орг. консультування;

2.2.20. сприяння розвитку освіти, науки та культури, реалізація науково-освітніх програм, програм національно-культурного розвитку;

2.2.21. сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних проектів і програм;

2.2.22. прийняття участі у впровадженні в практику прогресивного досвіду роботи у методі ТА;

2.2.23. збір інформації про впровадження нових методів у методі ТА;

2.2.24. розробка, реалізація методичних та дидактичних матеріалів у методі ТА;

2.2.25. організація навчальних профілактичних програм для молоді та дітей;

2.3. З метою виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку та в межах наданої чинним законодавством компетенції має право:

2.3.1. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

2.3.2. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

2.3.3. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

2.3.4. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно- правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

2.3.5. проводити мирні зібрання;

2.3.6. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

2.3.7. засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

2.3.8. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

2.3.9. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

2.3.10. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;

2.3.11. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми у методі ТА;

2.3.12. публікувати наукові та методичні результати діяльності організації;

2.3.13. займатися публікацією та підтримувати інші види видавництва та розповсюдження літератури у методі ТА;

2.3.14. вступати у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

2.3.15. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з українським та зарубіжними організаціями;

2.3.16. мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;

2.3.17. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

2.3.18. встановлювати та підтримувати зв’язки з засобами масової інформації з питань, що стосуються мети створення діяльності Організації;

2.3.19. засновувати з метою досягнення своєї статутної мети засоби масової інформації та використовувати медіа-простір;

2.3.20. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства);

2.3.21. залучати фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, розширювати джерела їх надходження до Організації для здійснення мети її діяльності;

2.3.22. виділяти і надавати гранти для підтримки.

2.4. Організації забороняються дії, що суперечать Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та цьому Статуту, які можуть бути використані в злочинних цілях проти суспільства.

2.5. Організація не займається будь-якою політичною діяльністю і не надає допомоги політичним партіям у їх діяльності.

3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА (УЧАСТІ) В ОРГАНІЗАЦІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ (УЧАСНИКІВ) ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Засновниками Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років.

3.2. Дійсними членами Організації можуть бути громадяни України які досягли 25 років, які визнають Статут Організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації та закінчили чотирирічну (300 годин) навчальну освітню програму у методі ТА за стандартами EATA/ITAA або уклали контракту умову з супервізором та отримали статус trainee-CTA, або є акредитованими спеціалістами у методі ТА: CTA, PTSTA, TSTA. Ніхто не може бути примушений до вступу у Організацію. Належність чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.

3.3. Асоційованими учасниками Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років.

3.4. Асоційовані учасники не мають права голосу на Загальних зборах.

3.5. Прийом до Організації дійсних Членів та асоційованих Учасників здійснюється Радою Організації на підставі письмової заяви та очної співбесіди. Рада може відмовити у набутті членства в Організації.

3.6. Акредитовані спеціалісти мають право буди членами Ради організації за власним бажанням та вибиратися на Президентську посаду. У інших галузях акредитовані та неакредитовані дійсні Члени Організації мають рівні права.

3.7. Організація може мати почесне членство. Почесними Членами можуть бути особи, які внесли значний вклад у розвиток Організації. Почесних Членів Організації затверджують Загальні збори.

3.8. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх Членів (учасників) як і останні не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.

3.9. Асоційовані учасники Організації мають право:

 • набувати членство EATA через Організацію;
 • брати участь у заходах Організації;
 • бути присутніми на Загальних зборах без права голосування;
 • приймати участь у волонтерській діяльності організації, бути задіяними в робочих групах на загальних підставах.

3.10. Дійсні Члени Організації мають ті ж права, що й асоційовані учасники та наступні додаткові права:

 • брати участь у статутній діяльності та заходах Організації;
 • голосувати на Загальних зборах;
 • одержувати будь-яку інформацію про діяльність Організації;
 • бути обраним до керівників робочих груп Організації, етичної комісії та делегатами ЄАТА;
 • вносити пропозиції до органів управління Організації з питань, що пов’язані з її діяльністю;
 • мати доступ до фінансових та інших звітів Організації
 • припиняти своє членство (участь) в Організації на підставі поданої заяви.

3.11. Акредитовані дійсні Члени (CTA, PTSTA, TSTA) мають ті ж права, що й дійсні члени організації та додаткове право входити до Ради організації за власним бажанням.

3.12. Члени та Учасники Організації, в тому числі акредитовані Члени, члени Ради та Президент, зобов`язані:

 • виконувати вимоги Статуту;
 • виконувати професійні етичні норми Організації.

3.13. Дійсні Члени та Асоційовані учасники Організації можуть мати також і інші права і обов’язки, якщо вони закріплені в цьому Статуті або в Положенні про Членів (учасників) Організації.

3.14. Дійсний Член та Асоційований учасник Організації, який скомпрометував себе діями, що суперечать професійній етиці ТА, може бути виключений з числа Членів та Учасників Організації рішенням Загальних зборів Організації згідно порядку виключення, закріпленого в даному Статуті.

3.15. У випадку добровільного виходу або виключення з Організації, кошти та інше майно, у тому числі вступний внесок, внесені до Організації її Членом (учасником), йому не повертається за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.16. Припинення членства в Організації відбувається на підставі:

3.16.1. Письмової заяви члена, поданого до Президента Організації. Кожна особа має право добровільно у будь-який час припинити членство (участь) в Організації шляхом подання заяви до Президента Організації. Членство в Організації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена Організації на будь-яких виборних посадах у Організації.

3.16.2. Рішенням Загальних зборів Організації. Розгляд питання про припинення членства в організації без власного бажання до Загальних зборів подає Етична Комісія Організації.

3.16.3. Членство в Організації припиняється у разі смерті особи.

3.16.4. Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів.

3.16.5. Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ : ПЕРЕЛІК, ПОВНОВАЖЕННЯ, ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІНИ СКЛАДУ, ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ, ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАСІДАНЬ І ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

4.1. Органи управління Організації:

 • Загальні збори;
 • Рада;
 • Робочий комітет на чолі з Президентом;
 • Робочі групи;
 • Етична комісія;
 • Делегат.

Засідання керівних органів Організації можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій.

Рішення про форму проведення такого засідання приймає Рада Організації та повідомляє про прийняте рішення членів Організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання.

Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

4.2. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори.

4.2.1. Загальні збори скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. В позачерговому порядку Загальні збори скликається за рішенням Президента Організації, Ради Організації (більш половини голосів), Етичною Комісією або на вимогу не менш як 25 % Дійсних Членів Організації.

4.2.2. Дата, місце та порядок денний чергових Загальних зборів визначається Радою Організації.

4.2.3. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні більш як половина дійсних Членів Організації.

Всі рішення Загальних зборів приймаються більшістю голосів (в тому числі шляхом використання засобів зв’язку), крім змін до Статуту та рішення про припинення діяльності Організації що приймаються 3/4 голосами від присутніх на зібранні). Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації.

4.2.4. До компетенції Загальних зборів належать:

4.2.4.1. затвердження Статуту Організації, внесення змін та доповнень до нього;

4.2.4.2. обрання та відкликання Президента, Голів робочих груп, Голови Етичної комісії, Делегата;

4.2.4.3. обрання та відкликання Членів Ради, які не входять до її складу за посадою, а також затвердження повного складу Ради;

4.2.4.4. виключення з Членів та Учасників Організації;

4.2.4.5. визначення основних напрямків діяльності Організації;

4.2.4.6. реалізація права власності на майно та кошти Організації;

4.2.4.7. прийняття рішення про припинення діяльності Організації;

4.2.4.8. розгляд і затвердження звітів виконавчих органів Організації;

4.2.4.9. прийняття рішення про створення та припинення відокремлених підрозділів Організації;

4.2.4.10. вирішення інших питань щодо діяльності Організації.

4.3. Керівним органом в період між Загальними зборами, який здійснює оперативне керівництво практичною діяльністю апарату Організації, є Рада.

4.3.1. До Ради Організації входять Президент, голови відокремлених підрозділів Організації, Голова Етичної комісії та Делегат до ЄАТА, а також інші члени, обрані до складу Ради Загальними зборами.

4.3.2. Особи, які не входять до складу Членів Ради за посадою, обираються до її складу Загальними зборами, на строк 4 роки.

4.3.3. Повноваження членів Ради, які входять до Ради за посадою, закінчуються з моменту складання повноважень на відповідній посаді;

4.3.4. До повноважень Ради Організації належать:

4.3.4.1. затвердження планів та програм діяльності Організації, які випливають з її основних завдань;

4.3.4.2. визначення дати, місця проведення і порядку денного чергових та позачергових Загальних зборів Організації;

4.3.4.3. прийом дійсних членів та асоційованих учасників Організації;

4.3.4.4. створення робочих груп;

4.3.4.5. затвердження проекту щорічного бюджету Організації;

4.3.4.6. господарське управління майном та коштами Організації;

4.3.4.7. затвердження штатного розкладу, прийом на роботу та звільнення співробітників;

4.3.4.8. затвердження зразків символіки, атрибутики, печаток, штампів, бланків та інших реквізитів Організації;

4.3.4.9. прийняття рішень про вступ до всеукраїнських і міжнародних організацій та їх об`єднань, або про вихід з таких організацій та об`єднань;

4.3.4.10. ініціювання пропозицій до Загальних зборів щодо внесення змін до діяльності Організації;

4.3.4.11. затвердження розміру та порядку добровільної сплати вступного та членського внеску;

4.3.4.12. затверджувати етичний кодекс організації та вносити зміни до нього;

4.3.4.13. затвердження Положення про членство в Організації;

4.3.4.14. прийняття рішень про стратегічне співробітництво та його форму з організаціями та суб’єктами, що здійснюють навчання методу ТА та здійснюють іншу діяльність по розвитку методу ТА в Україні;

4.3.4.15. здійснення інших повноважень, що не віднесені до компетенції Загальних зборів.

4.3.5. Рада збирається на чергові засідання не менше як один раз на півріччя, а в позачерговому порядку – на вимогу Президента та будь-якого Члена Ради.

4.3.6. Рада правомочне приймати рішення, якщо в його засіданні взяла участь більшість членів Ради. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні.

4.3.7. При винесенні рішень кожен член Ради має один голос. Рішення Ради Організації оформлюються протоколом.

4.3.8. Дата, місце та порядок денний засідань Ради визначаються Президентом, про що члени Ради сповіщаються за допомогою засобів зв’язку (телефону, електронної пошти або письмовим повідомленням) не пізніше ніж за два тижня до проведення засідання Ради.

4.4. Загальне керівництво діяльністю Організації здійснює Президент.

4.4.1. Президентом може бути вибраний як акредитований чи дійсний член Організації, який пройшов 4-х літню програму з будь-якого методу ТА (консультування, психотерапія, організації, освіта).

4.4.2. Президент обирається Загальними зборами строком на 4 роки з максимально кількість термінів президентства не більше двох.

4.4.3. Президент здійснює загальне керівництво Організацією між зборами Ради та Загальними зборами.

4.4.4. Президент має наступні повноваження:

4.4.4.1. діє від імені Організації та представляє її інтереси у стосунках з державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності та юридичного статусу, а також у стосунках з будь-якими фізичними особами з правом підпису будь-яких угод в межах своєї компетенції;

4.4.4.2. скликає позачергові збори Ради;

4.4.4.3. з обговоренням з членами Ради, визначає дату, місце та порядок денний засідань Ради;

4.4.4.4. керує роботою та забезпечує діяльність Робочого Комітету;

4.4.4.5. здійснює загальне керівництво підготовкою питань, які підлягають до розгляду Радою;

4.4.4.6. прийняття рішень про поточні акти співробітництва та їх форму з організаціями та суб’єктами, що здійснюють навчання методу ТА та здійснюють іншу діяльність по розвитку методу ТА в Україні;

4.4.4.7. головує на засіданнях Робочого Комітету і керує його роботою;

4.4.4.8. здійснює поточний контроль роботи робочих груп;

4.4.4.9. головує на засіданнях Ради, якщо Радою не було прийнято іншого рішення;

4.4.4.10. укладає будь-які угоди та інші юридичні акти, відкриває в банках рахунки, з правом першого підпису на всіх фінансових та інших документах Організації;

4.4.4.11. розпоряджається майном та коштами Організації в межах наданих повноважень за погодженням з членами Ради та Загальними зборами;

4.4.4.12. реагує на листи, пропозиції та скарги громадян та організацій;

4.4.4.13. репрезентує Організацію у відносинах з державними органами і організаціями, громадськими об’єднаннями, зарубіжними організаціями.

4.5. Виконавчим органом Організації є Робочий комітет.

4.5.1. Президент очолює Робочий Комітет і є керівником Організації;

4.5.2. Президент обирається Загальними зборами;

4.5.3. Робочий комітет складається з голів робочих груп;

4.5.4. Голів робочих груп обирають Загальні збори строком на чотири роки. Максимальна кількість переобрання Голів робочих груп – не більше двох.

4.5.5. Створення та закриття робочих груп та визначення цілей їх діяльності здійснюється Радою Організації;

4.5.6. Кожна робоча група здійснює роботу в межах цілей, окреслених при її створенні та поставлених поточних задач Радою та Президентом Організації;

4.5.7. Зібрання Робочого Комітету відбувається за закликанням Президента та він головує на ньому;

4.5.8. Керівництво кожною робочою групою здійснює обраний Радою її голова, та він здійснює набір членів у робочі групи, вирішує питання про необхідну кількість членів групи, формат та частоту зібрань групи, розподіл задач між членам групи та інше.

4.5.9. Голови робочих групи безпосередньо підпорядковується Президенту;

4.5.10. Діяльність Робочого Комітету підпорядкована Раді Організації, а в період між її зборами Президенту Організації;

4.5.11. Президент зобов’язаний повідомляти Раду про скликання кожного зібрання Комітету, порядок денний та рішення зібрання;

4.5.12. Президента є дійсним членом Ради з правом голосу.

4.6. Контроль над дотриманням норм професійної етики та вирішення етичних конфліктів здійснює Етична Комісія.

4.6.1. Етична Комісія є незалежним органом Організації, яка створюється та діє з метою забезпечення дотриманням членами та учасниками Організації вимог до етичних та моральних аспектів професійної діяльності, контролю за дотриманням членами та учасниками Організації морально-етичних норм та відповідності їх поведінки етичному кодексу, етичним нормам та статуту Організації.

4.6.2. Етична Комісія складається з Голови та ще не менше ніж двох членів.

4.6.3. Голова Етичної комісії та її члени обираються Загальними зборами строком на чотири роки. Максимальна кількість переобрання Голови Етичної комісії – не більше двох.

4.6.4. Етична Комісія підпорядкована тільки Загальним Зборам.

4.6.5. Робота Етичної Комісії регулюється філософією ТА, Етичним Кодексом Організації етичними протоколами Організації та кодексом ЕАТА.

4.6.6. Порядок розгляду заявок регламентується етичними Протоколами Організації;

4.6.7. Етична Комісія може виступати як медіатор у різних конфліктах у Організації;

4.6.8. Етична Комісія може подавати до Загальних Зборів пропозиції до виключення членів Організації або застосування інших санкцій;

4.6.9. Етична Комісія може скликати позачергові Загальні Збори та виносити туди питання по урегулюванню кризисних ситуацій;

4.6.10. Голова Етичної Комісії є дійсним членом Ради з правом голосу.

4.7. Взаємодію між Організацією та ЄАТА здійснює Делегат.

4.7.1. Делегат Організації до ЄАТА обирається на термін п’ять років Загальними зборами. Перший рік делегат виконую свою роботу разом зі чинним делегатом та навчається, як діяти у цій посаді. В п’ятий рік навчає нового делегата.

4.7.2. Делегат підпорядковується Раді та звітує перед нею.

4.7.3. Кандидат на цю посаду має бути дійсний Член Організації.

4.7.4. Делегат є дійсним членом Ради з правом голосу.

5. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ (УЧАСНИКАМИ)

5.1. На Загальних зборах про діяльність Організації звітують Президент, Голова Етичної комісії, та за бажанням інші члени Ради.

5.2. Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації.

5.3. Делегат та Голови робочих груп звітують перед Радою.

5.4. Делегат та Голови робочих груп можуть звітувати перед Загальними зборами на вимогу не менш як однієї третини членів Організації.

6. ШТАТНИЙ ПЕРСОНАЛ, ОПЛАТА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1. Робота щодо підбору штатних працівників в Організації ведеться Президентом, який готує та подає на затвердження Раді штатний розклад.

6.2. Трудові відносини регулюються трудовими договорами (контрактами), правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Трудові договори (контракти) в тому числі контракти між робітниками і Організацією укладаються (розриваються) Президентом за рішенням Ради на підставі чинного трудового законодавства України.

6.4. На штатних працівників Організації розповсюджується чинне трудове законодавство.

6.5. Оплата та заохочення штатних працівників Організації здійснюється у відповідності до положення, яке затверджується Радою Організації.

6.6. Працівники, прийняті на постійну роботу, користуються обов’язковими соціальними правами, встановленими чинним законодавством (відпустка, відпочинок, соціальне страхування тощо) і додатковими, які обумовлюються в контракті працівника.

6.7. Соціальні пільги працівникам, які залучаються для виконання конкретних цільових задач в межах статутної діяльності, встановлюються в договорі, який укладається з працівником.

6.8. Трудові спори і непорозуміння між працівниками, між працівниками та Організацією розглядаються у відповідності до чинного законодавства України.

7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

7.1. Кожен дійсний член Організації має право, вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності органів управління Організації, викривати недоліки в їх роботі, оскаржувати дії та бездіяльність посадових осіб. Для чого дійсні Члени Організації мають право звертатися до органів управління та посадових осіб Організації із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх діяльності, із заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів або із скаргою про їх порушення.

7.2. Форми подачі та вимоги заяв та скарг та порядок їх розгляду затверджуються Загальними Зборами згідно Законодавству України;

7.2. Звернення може адресуються Загальним зборам, Раді, Президенту або Етичній комісії, залежно від того, до повноважень якого органу належить вирішення порушених у зверненні питань;

7.3 Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

7.4. Член (учасник) Організації, який звернувся із заявою чи скаргою до керівних органів чи посадових осіб Організації, має право:

 • знайомитися з матеріалами перевірки;
 • подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;
 • бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;
 • користуватися послугами адвоката;
 • висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги.

7.5. Керівні органи Організації та їх посадові особи в межах своїх повноважень зобов’язані:

 • об’єктивно, всебічно та вчасно перевіряти заяви та скарги;
 • у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це вмотивовану відповідь;
 • на прохання Члена (учасника) Організації запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;
 • скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів щодо припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;
 • письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги та суть прийнятого рішення.

8. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Організація може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Організації.

8.2. Джерелами формування коштів і майна Організації можуть бути:

 • кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви членів Організації, інших осіб;
 • пасивні доходи;
 • дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;
 • благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога;
 • доходи від основної діяльності Організації відповідно до Статуту та законодавства.

8.3. Майно та кошти Організації спрямовуються на досягнення мети її діяльності, а також на утримування Організації, в тому числі:

 • на придбання рухомого і нерухомого майна, транспортних засобів за кошти Організації для досягнення мети і цілей Організації;
 • на оплату штатних працівників Організації, а також осіб, які залучаються до роботи за трудовими угодами чи договорами;
 • витрати на оренду приміщень, їх експлуатацію, ремонт тощо;
 • витрати на видання інформаційної та іншої поліграфічної продукції;
 • пайова участь у фінансуванні заходів, які проводяться іншими організаціями і відповідають завданням Організації;
 • витрати на відрядження, транспорт, поштові, телеграфні, телефонні та інші послуги;
 • непередбачені та інші витрати, пов’язані з реалізацією мети та завдань Організації.

8.4. Організація може надавати належне їй майно та кошти в користування, розпорядження або у володіння іншим юридичним або фізичним особам.

8.5. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, так само як держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Організації.

8.6. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями членів Організації. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації, якщо інше не передбачено законодавством.

8.7. Організація не має права забезпечувати позики або кредити членам керівних органів Організації.

8.8. Організація має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у її власності або на інших речових правах, правочини, що не суперечать законодавству та Статуту.

8.9. Організація, створені нею підприємства, організації та установи ведуть оперативний і бухгалтерський облік, а також подають статистичну, фінансову та іншу звітність в порядку та обсягах, встановлених законодавством.

8.10. Організація не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України.

8.11. Доходи (прибутки) або майно Організації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

8.12. Доходи (прибутки) та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

9. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Організація може мати відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, які утворюються за рішенням Загальних зборів.

9.2. Керівника відокремленого підрозділу призначають Загальні збори. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути Членом (учасником) Організації.

9.3. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

 • реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Загальних Зборів;
 • проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;
 • представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

9.4. Керівник відокремленого підрозділу має право:

 • використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації;
 • отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;
 • бути присутнім на Загальних зборах Організації, засіданнях Ради;
 • звертатися з клопотаннями до керівних органів Організації;
 • захищати свої законні права та інтереси.

9.5. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

 • дотримуватись вимог Статуту Організації та Етичного Кодексу;
 • активно впроваджувати рішення керівних органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);
 • всі дії стосовно Організації погоджувати з Радою Організації;
 • не допускати дій спрямованих на порушення честі та гідності Членів (учасників) Організації.

9.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його саморозпуску за рішенням Загальних зборів Організації а також в судовому порядку.

9.7. Майно та кошти яке було закріплене за відокремленим підрозділом передається безпосередньо до відання Ради Організації до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться рішенням Загальних зборів Організації, яке приймається 3/4 голосів від загальної кількості дійсних Членів Організації.

10.2. Внесені зміни викладаються в Новій редакції Статуту Організації, яка затверджується Загальними зборами Організації.

10.3. Про внесені зміни та доповнення до цього Статуту Організації повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації протягом 60 днів з дня прийняття такого рішення.

11. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО САМОРОЗПУСКУ АБО РЕОРГАНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, А ТАКОЖ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ЗАЛИШИЛИСЯ ПІСЛЯ САМОРОЗПУСКУ

11.1. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням громадського об’єднання, прийнятим Загальними зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання.

11.2. Припинення діяльності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

11.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

11.4. Рішення про саморозпуск Організації приймається Загальними Зборами, якщо за це проголосували не менш як три четвертих присутніх учасників Загальних зборів. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Раді здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його припинення відповідно до статуту.

11.5. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менше три четвертих учасників Загальних зборів шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення.

11.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

11.7. У разі припинення Організації у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 


 

Перелік видів економічної діяльності (КВЕД) ГО “УСТА”

Основний:

 • 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.

Додаткові:

 • 82.30 Організуваиня конгресів і торговельних виставок;
 • 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.;
 • 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я;
 • 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.;
 • 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
 • 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
 • 58.19 Інші види видавничої діяльності;
 • 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;
 • 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
 • 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;
 • 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;
 • 58.14 Видання журналів і періодичних видань.

 

Приєднуйтесь до ГО УСТА у соцмережах